अन्य औषधालयहरू

यस जिल्लामा रहेका आयुर्वेद औषधालयहरु

क्र.स कार्यालयको नाम ठेगाना कर्मचारी को नाम/थर पद सम्पर्क नं. कैफियत
१.
वस्तुघाट आयुर्वेद औषधालय
धुर्कोट गा.पा.
लिला बिष्ट (खनाल)
कविराज निरिक्ष
९८५७०६ ७८३९
आयुर्वेद संयोजक
२.
पिपलधारा आयुर्वेद औषधालय
धुर्कोट गा.पा.
दिनेश्वर यादव
वैद्य
९८४४०२ ७६६९
आयुर्वेद संयोजक
३.
बले टक्सार आयुर्वेद औषधालय
रू.रु. गा.पा.
नन्द ब. गेलाङ
कविराज निरिक्ष
९८४७०४ ८९१७
आयुर्वेद संयोजक
४.
रिडि आयुर्वेद औषधालय
रू.रु. गा.पा.
दिक्षा भण्डारी
कविराज
९८४६८९६६६०
आयुर्वेद संयोजक
५.
पूर्तिघाट आयुर्वेद औषधालय
कालिगण् डगी गा.पा.
हरि पन्त
कविराज निरिक्ष
९८५७०६ ७१९२
आयुर्वेद संयोजक

यस चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्विकृत कार्यक्रमहरुः

क्र.स कार्यक्रमहरुको नाम विनियोजीत वजेट क्रियाकलाप संचालन हुने स्थान कैफियत

गुल्मी आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र

Contact

© All Rights Reserved : Gulmi Ayurvedic Health Center, Website built by InfoxIT